Volume : 4 | Issue : 1 | Year : 2019e-ISSN 2459-1726

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of Print


Turk Endod J: 2 (1)
Volume: 2  Issue: 1 - 2017
Hide Abstracts | << Back
EDITORIAL
1.From The Editor
Jale Tanalp
Page I

ORIGINAL RESEARCH
2.Comparison of the effect of different glide path Ni-Ti rotary systems on the formation of dentinal crack on curved root canals
Damla Kırıcı, Meltem Çolak Topçu, Ertuğrul Karataş
doi: 10.14744/TEJ.2016.03522  Pages 1 - 4
Bu çalışmanın amacı rehber yol oluşturan farklı sistemlerin WaveOne sistemi ile şekillendirme yapılmadan önce kullanılmasının dentinde çatlak oluşumu üzerine etkisini değerlendirmektir. Bu çalışma için kök eğimleri 20°-40° olan 150 adet alt birinci azı dişi seçildi. Diğer tüm dişler rastgele her grupta 15 diş olacak şekilde 9 gruba ayrıldı. Gruplar;K-tipi eğe, PathFile, G-files, Proglider, Pathfile/WaveOne, G-File/WaveOne,Proglider/WaveOne,K-file/WaveOne ve WaveOne'dır. Şekillendirme yapıldıktan sonra dişler apeksten 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 mm uzaklıkta olacak şekilde, su soğutması altında düşük hızlı testere kullanılarak horizontal doğrultuda kesildi örneklerde görülen dentin çatlağı varlığı ki-kare testi kullanılarak istatistiksel değerlendirmeye tabi tutuldu.(p=.05) Kontrol, el eğesi ve PathFile gruplarında hiç çatlak tespit edilmedi. En fazla sayıda dentin çatlağı WaveOne ve G Files/WaveOne gruplarında tespit edildi ve bu iki grup ile diğer tüm gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık vardı.(p ˂.05)
Objective: The aim of our study was to compare the effect of use of different glide path systems before root canal preperation with WaveOne System on dentinal crack development.
Methods: For this study one hundred fifty molars with mesial roots curvatures of 20°–40° were selected. All the other teeth were divided randomly into 9 groups with 15 teeth in each. These groups were: K-type file, PathFile, G-files, Proglider, Pathfile/ WaveOne, G-File/WaveOne, Proglider/WaveOne, K-file/WaveOne and WaveOne. After preparation teeth were sectioned horizontally at 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 9 mm levels and the samples were examined for identifying dentinal crack formation with a stereomicroscope at a ×15 magnification. Dentinal crack formation in samples were statistically analyzed using chi-square test.
Results: The control, hand file, and PathFile groups did not show any dentinal cracks. WaveOne and G file/WaveOne groups led to highest rate of crack formation (p<.05). There was a significant difference between the control/hand file/Pathfile groups and the all other groups (p<.05).
Conclusion: WaveOne and G file/WaveOne groups led to highest rate of crack formation.

3.Comparison of the cyclic fatigue resistance of nickel-titanium rotary instruments manufactured using controlled memory wire
Koray Yılmaz, Taha Özyürek
doi: 10.14744/TEJ.2016.13008  Pages 5 - 9
Amaç: Controlled Memory alaşımından üretilmiş olan HyFlex CM, Typhoon Cm ve EdgeFile X3 NiTi eğelerinin döngüsel yorgunluğa karşı dirençlerinin statik model altında karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Yirmi adet HyFlex CM 25.06, 20 adet Typhoon CM 25.06 ve 20 adet EdgeFile X3 (25.06) alet çalışmaya dahil edildi. Döngüsel yorgunluk testi 60° kurvatür açısına ve 5 mm kurvatür yarı çapına sahip paslanmaz çelikten yapılmış yapay kanala sahip statik test cihazında yapıldı. Eğeler 3 gruba ayrıldı (Grup 1: HyFlex; Grup 2: Typhoon; Grup 3: EdgeFile X3). Eğeler test cihazında kırılıncaya kadar döndürüldü ve kırılma zamanları dijital bir kronometre yardımıyla kayıt altına alındı. Eğelerin kırılıncaya kadar yaptığı tur sayısı hesaplandı. Elde edilen veriler Kruskal–Wallis testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi (P <,05).
Bulgular: Eğelerin yaptığı tur sayıları sırasıyla EFX3 C2 (4523,15 ± 582,70), HF CM (4439,15 ± 517,27) ve TYP CM (4395,15 ± 387,36) olarak belirlendi. Gruplar arasında istatistiksel olarak fark yoktu (P >,05)
Sonuç: Çalışmanın sınırları dahilinde test edilen EFX3 C2, HF CM ve TYP CM NiTi eğelerinin döngüsel yorgunluğa karşı gösterdikleri dirençler arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıştır.
Objective: To compare the cyclic fatigue resistance of HyFlex CM, Typhoon CM, and EdgeFile X3 NiTi files with a Controlled Memory alloy under a static model.
Methods: Twenty HyFlex CM 25.06, 20 Typhoon CM 25.06, and 20 EdgeFile X3 (25.06) instruments were included in this study. The cyclic fatigue tests were performed using a static cyclic fatigue testing device, which have an artificial stainless steel canal with 60° angle of curvature and a 5 mm radius of curvature. The files were randomly divided into three groups (Group 1: HyFlex; Group 2: Typhoon; Group 3: EdgeFile X3). All the instruments were rotated until fracture occurred, and the time to fracture was recorded in seconds using a digital chronometer. The number of cycles to failure (NCF) was calculated. The data were analyzed statistically using Kruskal–Wallis test (p<.05).
Results: The EFX3 C2 (4523.15±582.70) file system had the highest NCF, followed by the HF CM (4439.15±517.27) and TYP CM (4395.15±387.36) files. However, there was no statistically significant between-group difference in the NCF (p>.05).
Conclusion: Within the limitations of the present study, there was no statistically significant difference between the cyclic fatigue resistance of the HF CM, TYP CM, and EFX3 NiTi files.

4.Comparison of the smear layer removal ability of four different final activation techniques after retreatment procedures: a SEM investigation
Taha Özyürek, Koray Yılmaz, Gülşah Uslu
doi: 10.14744/TEJ.2016.29491  Pages 10 - 16
Amaç: Retreatment prosedürlerinden sonra uygulanan IrriSafe, EndoActivator, CanalBrush ve konvansiyonel irrigasyonun smear tabakası uzaklaştırma etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntemler: Yüz adet tek ve düz köklü maksiller orta keser diş manuel el eğeleri yardımıyla apikal çap #40.02 olacak şekilde genişletildi ve sıcak vertikal kompaksiyon tekniğine göre dolduruldu. Gutta-perka ve kanal patı ProTaper Universal retreatment sistemi ile uzaklaştırıldı. Daha sonra final aktivasyon tekniklerinden olan IrriSafe, EndoActivator, CanalBrush ve konvansiyonel irrigasyon yöntemlerinin bir tanesi uygulandı. Dişler longitudinal olarak ikiye ayrılarak, taramalı elektron mikroskobunda incelendi. Elde edilen veriler Kruskal-Wallis testi ile incelendi.
Bulgular: EA, CB ve CI grupların smear tabakası yönden toplam skorlarına bakıldığı zaman istatistiksel olarak fark bulunmadı (P >.05) ancak IS grubunun CI grubuna göre istatistiksel olarak daha fazla smear tabakası uzaklaştırdığı belirlendi (P <.05).
Sonuç: In vitro çalışmamızın sınırları dahilinde, retreatment prosedürlerinden sonra uygulanan final aktivasyon tekniklerinin hiç birinin tamamen smear tabakasını uzaklaştıramadığı tespit edildi.
Objective: To compare the effectiveness of IrriSafe, EndoActivator, CanalBrush, and conventional irrigation in the removal of the smear layer after retreatment procedures.
Methods: One hundred human maxillary central incisors with single and straight root canals were instrumented up to #40.02 with manual K-files and obturated using the continuous wave of condensation technique. Removal of the gutta-percha and sealer was performed using ProTaper Universal retreatment system. Then, the final activation techniques was performed using one of the following techniques: IrriSafe, EndoActivator, CanalBrush, or conventional irrigation. Teeth were split longitudinally, and specimens were observed under a scanning electron microscope. Data were analyzed with Kruskal-Wallis test.
Results: There was no statistically significant difference between the EA, CB, and CI groups in the total scores of the smear layers seen in the root canals (p>.05), but the IS group had statistically significantly more smear layer removed than the CI group (p<.05).
Conclusion: Within the limitations of this in vitro study, none of the final activation techniques applied after the retreatment procedures could totally remove the smear layer in the root canal walls.

5.Evaluation of effect of adaptive motion on shaping ability of twisted file nickel-titanium files in simulated S-shaped canals
Taha Özyürek, Ebru Özsezer Demiryürek
doi: 10.14744/TEJ.2016.47955  Pages 17 - 20
Amaç: Adaptif hareketin Twisted File nikel-titanyum eğelerinin kök kanal şekillendirme etkinliğine etkisinin S-şekilli yapay kanallarda değerlendirilmesi.
Yöntem: Kırk adet S-şekilli kanallara sahip rezin bloklar apikal çapları 0,25 mm olacak şekilde Twisted File eğeleri ile birlikte adaptif ve döner hareket (n: 20 kanal/grup) kullanılarak şekillendirildi. Şekillendirme öncesi ve sonrası elde edilen fotoğraflar çakıştırılarak kompozit görüntüler elde edildi. Eğeler tarafından uzaklaştırılan rezin miktarı dijital ölçüm kalıbı ve fotoğraf analiz programı kullanılarak ölçüldü. Kanal düzensizlikleri de kayıt edildi. Elde edilen veriler Mann-Whitney U testi kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Adaptif ve döner hareket grupları arasında istatistiksel fark bulunmadı (P > 0,05). Kanal şekillendirmesi sırasında eğe kırılması veya kanal düzensizliği gözlenmedi.
Sonuç: Çalışmamızın sınırları dahilinde, adaptif ve döner hareketlerin her ikisi de kök kanal şekillendirilmesi sırasında güvenle kullanılabilir.
Objective: To evaluate the effect of adaptive motion on shaping ability of Twisted Files nickel-titanium files in simulated S-shaped canals.
Methods: Forty S-shaped canals in resin blocks were prepared to an apical size of 0.25 mm using Twisted Files with rotary or adaptive motion (n=20 canals/group). Composite images were made from the superimposition of pre- and post-instrumentation images. The amount of resin removed by each system was measured by using a digital template and image analysis software. Canal aberrations were also recorded. The data were statistically analyzed by using Mann-Whitney U test.
Results: There was no significantly difference between adaptive and rotary motion groups (P > 0.05). No instrument fracture or canal aberrations were inspected during canal preparation.
Conclusion: Within the limitation of the present study, adaptive and rotary motions were safe to use and were able to prepare the canals efficiently.

CASE REPORT
6.Nonsurgical endodontic treatment of a large periradicular lesion
Fatma Kanmaz, Demet Altunbaş, Recai Zan, Kerem Engin Akpınar
doi: 10.14744/TEJ.2017.30074  Pages 21 - 24
In Endodontic, one of the most crucial problem that can result in the loss of teeth is periapical lesion. In the development of periapical lesion in periapical tissues, not only the presence of infected pulp but also the toxins, metabolic products, chemical agents, mechanical irritations, foreign substances, trauma and host defense of existing microorganisms also play a role. Radiographic findings, clinical oral examination and differential diagnosis are used in the diagnosis of periapical lesion. Even though endodontic treatment option combined with apical surgery could be an option for treatments of large periapical lesions, conventional root canal treatment should be the first choice that combined with long-term follow-up after treatment. The aim of this case report is to present a complete clinical and radiological healing of teeth relation with a large cyst-like periradicular lesion treated only with root canal treatment and without the need for a surgical treatment.
In Endodontic, one of the most crucial problem that can result in the loss of teeth is periapical lesion. In the development of periapical lesion in periapical tissues, not only the presence of infected pulp but also the toxins, metabolic products, chemical agents, mechanical irritations, foreign substances, trauma and host defense of existing microorganisms also play a role. Radiographic findings, clinical oral examination and differential diagnosis are used in the diagnosis of periapical lesion. Even though endodontic treatment option combined with apical surgery could be an option for treatments of large periapical lesions, conventional root canal treatment should be the first choice that combined with long-term follow-up after treatment. The aim of this case report is to present a complete clinical and radiological healing of teeth relation with a large cyst-like periradicular lesion treated only with root canal treatment and without the need for a surgical treatment.

Copyright © 2019 Turkish Endodontic Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale