e-ISSN 2459-1726
Fracture resistances of roots prepared with rotary files with different metal alloys and motion kinetics [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(2): 61-66 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.66375

Fracture resistances of roots prepared with rotary files with different metal alloys and motion kinetics

Emel Uzunoglu1, Eda Ezgi Aslantaş1, Sevinç Aktemur Türker2
1Hacettepe University Faculty of Dentistry Department of Endodontics Ankara/ Turkey
2Bülent Ecevit University Faculty of Dentistry Department of Endodontics Zonguldak/ Turkey

Objective: To compare the forces required to vertically fracture roots prepared with files made of different metal alloys and applied with different motions during preparation.
Methods: A total of 60 decoronized mandibular incisors that were balanced with respect to buccolingual-mesiodistal diameters were selected. Fifteen unprepared roots were selected as controls. The remaining 45 specimens were assigned randomly into the following experimental groups: preparation with the ProTaper Universal (Group 1), preparation with the ProTaper Next (Group 2) and preparation with the Reciproc (Group 3). The prepared and unprepared samples were loaded vertically at a crosshead speed of 1 mm/min until vertical root fracture occurred. The results were statistically evaluated with 1-way analysis of variance and Tukey’s post-hoc tests.
Results: Statistically significant differences between groups were detected (P<.05). The statistically highest mean fracture resistance was obtained in the control group. There were no significant differences between the forces required to fracture the prepared samples (p>.05). The majority of samples were fractured catastrophically in a labiolingual direction.
Conclusion: The prepared samples were more prone to vertical root fracture compared with the unprepared samples. Neither motion kinematics nor the alloys of the files significantly influenced the fracture resistances of the prepared roots.

Keywords: Fracture resistance, M-wire, ProTaper Next, Reciproc; vertical root fracture.

Farklı alaşım ve hareket özelliklerine sahip döner eğeler tarafından şekillendirilmiş kök kanallarının kırılma dayanımı

Emel Uzunoglu1, Eda Ezgi Aslantaş1, Sevinç Aktemur Türker2
1Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bölümü Ankara /Türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bölümü Zonguldak/Türkiye

Amaç: Farklı hareket kinematiğine ve alaşım özelliklerine sahip döner eğeler tarafından şekillendirilen kök kanallarının vertikal yönde kırılması için gereken kuvveti karşılaştırmaktır. Metot: ProTaper Universal, ProTaper Next ve Reciproc eğe sistemleri kullanılmıştır. Çalışmada meziodistal ve bukkolingual boyutları benzer 60 adet dekoronize edilmiş mandibuler keser kullanılmıştır. Şekillendirme yapılmayan 15 örnek kontrol olarak seçilmiştir. Geriye kalan 45 örnek rastgele olarak şekillendirme sırasında kullanılacak döner eğelere göre 3 gruba ayrılmıştır: 1. Grup: ProTaper Universal, 2. Grup: ProTaper Next ve 3. Grup: Reciproc. Şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş örnekler akril içerisine gömüldükten sonra universal test cihazında vertikal olarak kırılıncaya kadar yük (1.0 mm/dak) uygulanmıştır. Sonuçlar Newton olarak kaydedilerek istatistiksel analiz yapılmıştır (tek yönlü Anova ve post-hoc Tukey, p<0.05). Kırılma modları tamir edilebilir ya da tamir edilemez olarak sınıflandırılmıştır.
Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p <.05). En yüksek kırılma dayanımı değerleri kontrol grubunda kaydedilmiştir. Şekillendirme yapılan örneklerde kırılma dayanımı kuvvetleri açısından istatistiksel olarak fark bulunamamıştır (P >.05). Kırılma modlarının büyük çoğunluğu labiolingual yönde ve tamir edilemez olarak sınıflandırılmıştır.
Sonuçlar: Şekillendirilen örnekler şekillendirme yapılmayan örneklere göre daha kırılgan bulunmuştur. Kırılma dayanımı kuvvetlerinde farklı hareket kinematiğinin ya da alaşım özelliklerinin etkisi gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırılma dayanımı, M-teli, ProTaper Next, Reciproc, vertikal kök kırığı

Emel Uzunoglu, Eda Ezgi Aslantaş, Sevinç Aktemur Türker. Fracture resistances of roots prepared with rotary files with different metal alloys and motion kinetics. Turk Endod J. 2016; 1(2): 61-66

Corresponding Author: Emel Uzunoglu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale