e-ISSN 2459-1726
Cone-beam Computed Tomographic Evaluation of Severely Curved Canals Instrumented with ProTaper Next, WaveOne, and OneShape file systems [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(1): 7-12 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.77486

Cone-beam Computed Tomographic Evaluation of Severely Curved Canals Instrumented with ProTaper Next, WaveOne, and OneShape file systems

Ersan Çiçek1, Mustafa Murat Koçak1, Sibel Koçak1, Baran Can Sağlam1, Murat İçen2
1Bülent Ecevit University, Department Of Endodontics, Zonguldak
2Bülent Ecevit University, Department Of Oral Radiology, Zonguldak

Objective: In this study, three NiTi systems were compared in terms of the changes in canal curvature in both mesiodistal (MD) and buccolingual (BL) directions by cone-beam computed tomographic (CBCT) imaging. Methods: Mesiobuccal canals of 48 extracted human mandibular molar teeth with severely curved roots (32°-52°) were used. The teeth were randomly divided into three groups as follows; group1: WaveOne primary, group 2: OneShape, and group 3: ProTaper Next. The canals were instrumented to a master apical file size of #25 in each group. Preinstrumentation root canal curvatures were obtained by using CBCT images. The root canal curvature of each tooth was recorded. After the instrumentation, postinstrumentation CBCT images were obtained with the same method. Pre-and-postinstrumentation CBCT images were analyzed by using ImageJ software. Differences among the groups were analyzed by one way analysis of variance (ANOVA) or the Kruskal–Wallis test. Results: No difference was found among three instrumentation systems (p>0.05). Conclusion: Although all instruments demonstrated changes in root canal curvatures and straightened the root canals, these changes and straightenings may be inconsiderable in clinical conditions.

Keywords: CBCT imaging, severely curved canal, root canal straightening, NiTi instruments.

ProTaper Next, WaveOne, ve OneShape Eğe Sistemleri ile Aşırı Eğimli Kök Kanallarının şekillendirilmesinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Ersan Çiçek1, Mustafa Murat Koçak1, Sibel Koçak1, Baran Can Sağlam1, Murat İçen2
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, Zonguldak
2Bülent Ecevit Üniversitesi, Oral Diagnoz Ve Radyoloji Ana Bilim Dalı, Zonguldak

Amaç: Bu çalışmada, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) kullanılarak üç farklı NiTi eğe sistemi meziodistal (MD) ve Bukkolingual (BL) yönde kanal eğimlerindeki değişiklikler açısından karşılaştırılmıştır. Yöntem: Aşırı eğimli (32°-52°), 48 adet çekilmiş insan alt çene büyük azı dişinin mesiobukkal kanalları kullanıldı. Dişler, grup 1: WaveOne primary, grup 2: OneShape, grup 3: ProTaper Next olarak rastgele üç gruba ayrıldı. Kanallar her grupta master apikal eğenin #25 olacak şekilde şekillendirildi. Şekillendirme öncesi kök kanal eğimleri CBCT görüntüleri kullanılarak elde edildi. Her dişe ait eğimler kaydedildi. Aynı yöntem kullanılarak şekillendirme sonrası CBCT görüntüleri elde edildi. İşlem öncesi ve sonrası CBCT görüntüleri, ImageJ software programı kullanılarak analizleri yapıldı. Gruplar arası farklılık ANOVA ya da Kruskal–Wallis testi kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Üç şekillendirme sistemi arasında herhangi bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Tüm eğe sistemleri kök kanallarının eğiminde değişikliğe ve düzleştirmeye neden olmasına rağmen, bu değişiklikler ve düzleşmeler klinik şartlarda kayda değer nitelikte olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: CBCT görüntüleme, Aşırı eğimli kanal, Kök kanal düzleşmesi, NiTi eğeler.

Ersan Çiçek, Mustafa Murat Koçak, Sibel Koçak, Baran Can Sağlam, Murat İçen. Cone-beam Computed Tomographic Evaluation of Severely Curved Canals Instrumented with ProTaper Next, WaveOne, and OneShape file systems. Turk Endod J. 2016; 1(1): 7-12

Corresponding Author: Ersan Çiçek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale