e-ISSN 2459-1726
Management of a perio-endo lesion associated with palatogingival groove [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(1): 35-38 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.07108

Management of a perio-endo lesion associated with palatogingival groove

Esra Ercan1, Kadir Tolga Ceyhanlı2, Bilge Cansu Uzun1, Buket Kılkış2, Tamer Taşdemir2
1Department Of Periodontology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Department Of Endodontics, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

The aim of this case report is to present treatment of a lateral incisor with severe bone destruction associated with a palatogingival groove by using endodontic-periodontal multidisciplinary approach. A palatogingival groove (PGG) is a predisposing factor for localized periodontal disease and is rare according to literature reports. It runs to various depths of the root surface of the involved tooth. This report describes the diagnosis and management of a left maxillary lateral incisor with a palatogingival groove extending below the middle third of the root with severe periodontal destruction. The tooth was treated with endodontic therapy and saucerization of the defect surface with resin-modified glass-ionomer cement (RMGIC) after a periodontal flap surgery. There was significantly decreased periradicular radiolucency and, periodontal attachment gain at the 24-month postoperative follow-up.

Keywords: palatogingival groove, endodontic treatment, periodontal treatment.

Palatogingival olukla ilişkili bir perio-endo lezyonun tedavisi

Esra Ercan1, Kadir Tolga Ceyhanlı2, Bilge Cansu Uzun1, Buket Kılkış2, Tamer Taşdemir2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ad, Trabzon

Bu vaka takdiminin amacı bir lateral kesici dişte yer alan palatogingival oluk nedeniyle oluşan şiddetli kemik yıkımının endodontik-periodontal multidisipliner yaklaşımla tedavisini anlatmaktır. Palatogingival oluk (PGO) lokalize periodontal hastalık için bir predispozan faktördür ve literatüre göre nadir karşılaşılan bir durumdur. PGO ilgili dişin kök yüzeyinde çeşitli derinliklere uzanabilir. Bu vaka takdimi, şiddetli periodontal yıkımla birlikte kökün orta üçlüsünün altına kadar uzanan PGO'ya sahip bir sol üst lateral dişin teşhis ve tedaavisini anlatmaktadır. İlgili diş periodontal flap cerrahisi sonrasında, endodontik tedavi ve defekt yüzeyinin rezin modifiye cam iyonomer simanla restorasyonu ile tedavi edilmiştir. Yapılan 24-aylık post-op kontrolde periradiküler radyolusensinin belirgin şekilde azaldığı ve ataçman kaybının giderildiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: palatogingival oluk, endodontik tedavi, periodontal tedavi

Esra Ercan, Kadir Tolga Ceyhanlı, Bilge Cansu Uzun, Buket Kılkış, Tamer Taşdemir. Management of a perio-endo lesion associated with palatogingival groove. Turk Endod J. 2016; 1(1): 35-38

Corresponding Author: Kadir Tolga Ceyhanlı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale