e-ISSN 2459-1726
Postoperative pain after nonsurgical endodontic retreatment: Hand files versus R-Endo rotary instruments [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2020; 5(1): 1-6 | DOI: 10.14744/TEJ.2020.30592

Postoperative pain after nonsurgical endodontic retreatment: Hand files versus R-Endo rotary instruments

Nazan Yırgın Akgül1, Faruk Haznedaroglu2, Cagla Vardar2
1Department of Endodontics, Adakent University Faculty of Dentistry, Turkish Republic of Northern Cyprus
2Departmnet of Endodontics, İstanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey

Objective: The purpose of this study was to determine postoperative pain after root canal therapy performed with hand files versus R-Endo rotary instruments.
Methods: Eighty single-rooted teeth were included in this study. Patients without preoperative pain were randomized by minimization program into two groups. The standardized protocol for all teeth involved local anesthesia, isolation, access and irrigation with 2.5% NaOCl. Root canal fillings of the teeth in group 1 were removed by Headstroem files; and, in group 2 removal was performed via R-Endo rotary instruments. Both groups were medicated with calcium hydroxide and then closed with a temporary filling material. At 4, 8, 12, 24 hours and 2, 3, 4, 5, 6, 7 days, patients recorded postreatment pain levels. Data were statistically analyzed using the chi-squared and Fischer exact tests.
Results: There was a statiscal difference in postoperative pain incidance between the groups. Postoperative pain levels were significantly higher at 4th hour and 1st, 5th, 6th and 7th days in hand file group. There was no significant difference in the occurrence of flare-ups between the groups.
Conclusion: R-Endo rotary system was found to be effective in reducing postoperative pain in retreatment cases.

Keywords: Endodontics, postoperative pain; retreatment.

Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavi Tekrarı Sonrası Ağrı: El Aletleri ile R-Endo Döner Alet Sistemleri Karşılaştırması

Nazan Yırgın Akgül1, Faruk Haznedaroglu2, Cagla Vardar2
1Adakent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Kıbrıs
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, retreatment için geliştirilen ilk Nikel-Titanyum döner alet sistemlerinden biri olan R-Endo ve geleneksel el aletleri ile gerçekleştirilen retreatment işlemini, postoperatif ağrı yönünden karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 80 adet tek köklü diş dahil edildi. Preoperatif ağrısı ağrısı bulunmayan olgular minimizasyon yöntemi kullanarak randomize edildi. Lokal anestezi, izolasyon, giriş kavitesi açılması ve %2.5 NaOCl ile irrigasyon ile tüm dişler için protokol standardize edildi. 1. Gruptaki dişlerin kök kanal dolguları hedström eğeler ile, 2. Gruptaki dişlerde ise kanal dolgusu R-Endo döner alet sistemiyle uzaklaştırıldı. Her iki grupta da kalsiyum hidroksit medikamasyonu uygulanmasının ardından dişler geçici restorasyon materyali ile kapatıldı. 4., 8., 12. Ve 24. Saatler sonrasında ve 2., 3., 4., 5., 6. Ve 7. günlerde hastalar postoperatif ağrılarını kaydettiler. Veriler istatistiksel olarak ki-kare ve Fischer gerçeklik testi kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Postoperatif ağrı insidansı her iki grup arasında anlamlı olarak farklı bulundu. El aletleri grubunda Postoperatif ağrı 4. saatte, 1, 5., 6., 7. günlerde anlamlı olarak yüksek bulundu. Flare-up açısından guruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
Sonuç: R-Endo döner alet sistemi retreatment vakalarında postoperatif ağrıyı azaltmada etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Retreatment, Postopertif Ağrı, Endodonti

Nazan Yırgın Akgül, Faruk Haznedaroglu, Cagla Vardar. Postoperative pain after nonsurgical endodontic retreatment: Hand files versus R-Endo rotary instruments. Turk Endod J. 2020; 5(1): 1-6

Corresponding Author: Cagla Vardar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale