e-ISSN 2459-1726
Effect of Movement Kinematics on Canal Transportation: Reciprocation with Different Angles, Adaptive Motion, and Continuous Rotation [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(1): 13-18 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.32042

Effect of Movement Kinematics on Canal Transportation: Reciprocation with Different Angles, Adaptive Motion, and Continuous Rotation

Ertuğrul Karataş1, Hakan Arslan1, Elif Kol1, Ibrahim Şevki Bayrakdar2
1Department Of Endodontics, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Deparment Of Oral Diagnosis And Radiology, Atatürk University, Erzurum, Turkey

Aim: The aim of this study was to compare canal transportation in mesiobuccal root canals of extracted human mandibular molars instrumented with Twisted File Adaptive instruments with different kinematics.
Methods: A total of 60 extracted human permanent mandibular first molars with curved mesial root canals (25Results: There was no significant difference in canal transportation among the groups at the three studied levels (1, 4, and 7 mm from the root apex) (P > 0.05). The data for the centering ratio showed that there was no significant difference among the tested groups after instrumentation in each section of the root canal (P > 0.05).
Conclusions: The TF Adaptive instruments produce similar canal transportation and centering ratio when used with different movement kinematics.

Keywords: Twisted File Adaptive, reciprocation, continuous rotation, transportation, kinematics,

Hareket Kinematiklerinin Kanal Transportasyonu Üzerine Etkisi: Farklı açılarda resiprokasyon, adaptive hareket ve devamlı rotasyon

Ertuğrul Karataş1, Hakan Arslan1, Elif Kol1, Ibrahim Şevki Bayrakdar2
1Atatürk Üniversitesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Oral Dianoz Ve Radyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı kinematiklerde kullanılan Twisted File Adaptive aletleriyle şekillendirilen çekilmiş insan altçene büyükazı dişlerinin meziobukkal kök kanallarında meydana gelen kanal transportasyon miktarını karşılaştırmaktır.
Metod: Altmış adet eğri (25<40) kök kanallarına sahip olan insan daimi altçene birinci büyükazı dişi seçildi. Dişler 5 ayrı şekillendirme grubuna ayrıldı: Adaptive hareket, 150° saatyönü (SY)–30° saatyönü tersi (SYT), 210° SY–30° SYT, 270° SY–30° SYT ve devamlı rotasyon. Tüm gruplarda kök kanal şekillendirmesi Twiste File Adaptive eğeleri kullanılarak yapıldı. Kök kanalları cone-beam bilgisayarlı tomografi kullanılarak şekillendirme öncesi ve sonrasında tarandı. Kanal transportasyon derecesi ve kanal merkezinde kalma oranı tek yönlü varyans analizi ve Tukey’in post hoc testi kullanılarak P=0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Gruplar arasında, 3 farklı seviyede (1, 4 ve 7 mm) kanal transportasyonu açısından anlamlı farklılık yoktu (P > 0.05). Şekillendirme sonrası test edilen gruplar arasında kanal merkezinde konumlanma açısından anlamlı farklılık yoktu (P > 0.05).
Sonuçlar: Çalışmamızın sınırları içerisinde, Twisted File Adaptive eğeleri farklı kinematiklerde kullanılınca benzer miktarda kanal transportasyonu ve kanal merkezinde konumlanma göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Twisted File Adaptive, reiprokasyon, devamlı rotasyon, tranportasyon, kinematikler

Ertuğrul Karataş, Hakan Arslan, Elif Kol, Ibrahim Şevki Bayrakdar. Effect of Movement Kinematics on Canal Transportation: Reciprocation with Different Angles, Adaptive Motion, and Continuous Rotation. Turk Endod J. 2016; 1(1): 13-18

Corresponding Author: Ertuğrul Karataş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale