e-ISSN 2459-1726
Unusual variant of type 3 dens invaginatus in a maxillary lateral: A rare case report [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2020; 5(1): 15-19 | DOI: 10.14744/TEJ.2020.70288

Unusual variant of type 3 dens invaginatus in a maxillary lateral: A rare case report

Neslihan Yılmaz Çırakoglu1, Ersan Çiçek2
1Department of Endodontics, Karabük University Faculty of Dentistry, Karabük, Turkey
2Private Dentist, Samsun, Turkey

Dens invaginatus is a developmental anomaly resulting from epithelial invagination into the dental papilla. The etiology of the dens invaginatus malformation remains undefined. The most commonly affected tooth is the maxillary lateral incisor followed by the maxillary central incisor. Endodontic treatment of teeth with dens invaginatus can be highly complicated due to anatomical challenges. Treatment options include nonsurgical treatment of the main canal and invagination, endodontic surgery, a combination of these techniques, intentional replantation and extraction. This case report presents the successful nonsurgical endodontic treatment of a maxillary right lateral diagnosed with an interesting type III dens invaginatus and communicated extensive periapical lesion. The results obtained after five years of clinical and radiographic follow-up demonstrated that conventional endodontic treatment is a clinically viable alternative in cases of type III dens invaginatus.

Keywords: Cone beam computed tomography, dens invaginatus; immature apex; nonsurgical endodontic treatment.

Üst Lateral Dişte Görülen Alışılmadık Tip III Dens İnvajinatus: Nadir Bir Vaka Raporu

Neslihan Yılmaz Çırakoglu1, Ersan Çiçek2
1Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, Karabük
2Özel Diş Hekimi, Samsun

Dens invajinatus, dental papillaya epitelyal invajinasyondan kaynaklanan gelişimsel bir anomalidir. Dens invajinatus malformasyonunun etyolojisi kesin olarak tanımlanamamıştır. En sık etkilenen diş üst lateral kesici ve ardından üst santral kesici diştir. Dens invajinatuslu dişlerin endodontik tedavisi anatomik zorluklar nedeniyle oldukça karmaşık olabilir. Tedavi seçenekleri arasında ana kanalın ve invajinasyonun cerrahisiz endodontik tedavisi, endodontik cerrahi ve bu tekniklerin kombinasyonu, kasıtlı replantasyon ve çekim bulunmaktadır. Bu olgu sunumu geniş periapikal lezyonlu ve ilginç bir tip III dens invajinatus tanısı konulan üst sağ lateral dişin başarılı cerrahisiz endodontik tedavisini bildirmektedir. 5 yıllık klinik ve radyografik takip sonrasında elde edilen sonuçlar; geleneksel endodontik tedavinin tip III dens invajinatus vakalarında klinik olarak uygun bir seçenek olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: cerrahisiz endodontik tedavi, dens invajinatus, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, olgunlaşmamış apeks

Neslihan Yılmaz Çırakoglu, Ersan Çiçek. Unusual variant of type 3 dens invaginatus in a maxillary lateral: A rare case report. Turk Endod J. 2020; 5(1): 15-19

Corresponding Author: Neslihan Yılmaz Çırakoglu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale