e-ISSN 2459-1726
Survival of a hopeless tooth: A case report with 7 years of follow-up [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2019; 4(1): 11-15 | DOI: 10.14744/TEJ.2019.97752

Survival of a hopeless tooth: A case report with 7 years of follow-up

Makbule Bilge Akbulut1, Ceyhun Arıcıoğlu2, Mehmet Burak Güneşer3, Ayce Ünverdi Eldeniz4
1Department of Endodontics, Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Konya, Turkey
2Beyhekim Oral and Dental Health Center, Konya, Turkey
3Department of Endodontics, Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey
4Department of Endodontics, Selçuk University Faculty of Dentistry, Konya, Turkey

A crown-root fracture usually results in the loss of the tooth crown below the gingival margin, and this can create many problems during treatment. This case report presents the management of a complicated crown-root fracture using a multidisciplinary approach including surgical extrusion for crown lengthening, endodontic treatment and a composite restoration. A 23-year-old male patient presented to the Clinic of Endodontics with a complicated crown-root fracture of right maxillary lateral incisor. The intraoral periapical radiographic examination showed coronal tooth loss, the presence of three oblique crown-root fractures and a periapical lesion. Initially, the root canal was prepared, cleaned and temporarily filled with calcium hydroxide; then, the fractures were fixed using composite resin. At the next appointment, a surgical extrusion was performed, and the teeth were splinted with Ribbond bondable reinforcement ribbon. The splint was removed after 8 weeks, and the root canal was obturated. Finally, the tooth was restored using a fibre post-core system and composite resin. After 7 years of follow-up examinations, there were no radiographic or clinical signs of ankylosis, marginal bone loss or periapical disease. Moreover, satisfactory functional and aesthetic outcomes were observed.

Keywords: Crown-root fracture, dental trauma; surgical extrusion.

Ümitsiz bir dişin sağkalımı: Olgu sunumu ve 7 yıllık takip

Makbule Bilge Akbulut1, Ceyhun Arıcıoğlu2, Mehmet Burak Güneşer3, Ayce Ünverdi Eldeniz4
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Konya
2Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Konya
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul
4Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Konya

Kron-kök kırığı genellikle diş eti seviyesinin altında diş kronunun kaybıyla sonuçlanır ve tedavisinde pek çok problemle karşılaşılabilir. Bu vaka raporunda komplike kron-kök kırıklı bir dişin tedavisinde, kronun cerrahi olarak uzatılması, kök kanal tedavisi ve kompozit kron restorasyonu aşamalarını içeren multidisipliner tedavi yaklaşımı anlatılmaktadır. 23 yaşındaki erkek hasta Endodonti Kliniği’ne sağ üst lateral kesici dişindeki komplike kron-kök kırığı nedeniyle başvurdu. Ağız içi periapikal radyografik değerlendirmede koronal diş yapısının kaybı, oblik uzanan üç farklı kron-kök kırık hattı ve periapikal lezyon saptandı. Öncelikle kök kanalı prepare edildi, temizlendi ve kalsiyum hidroksit ile geçici olarak dolduruldu, sonrasında kırık parçalar kompozit rezin ile sabitlendi. Bir sonraki seansta, cerrahi ekstrüzyon gerçekleştirildi ve dişler Ribbond ile splintlendi. Splint 8 hafta sonra söküldü ve kök kanal dolgusu tamamlandı. Son olarak, diş fiber post-kor sistem ve kompozit rezin ile restore edildi. Yedi yıllık takip sonunda, ankiloz, marjinal kemik kaybı ya da periapikal hastalığın hiçbir radyografik ve klinik işaretine rastlanmadı ve tatmin edici fonksiyonel ve estetik sonuçlar gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Kron-kök kırığı, dental travma; cerrahi ekstrüzyon.

Makbule Bilge Akbulut, Ceyhun Arıcıoğlu, Mehmet Burak Güneşer, Ayce Ünverdi Eldeniz. Survival of a hopeless tooth: A case report with 7 years of follow-up. Turk Endod J. 2019; 4(1): 11-15

Corresponding Author: Makbule Bilge Akbulut, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale